FORMACJA: Rodzina Bogiem Silna

Rok piąty (2015/16) programu formacyjnego pracy Rodziny Rodzin

FORMACJA na piąty rok programu formacyjnego pracy Rodziny Rodzin

 

Rodzina Bogiem Silna

Wstęp

Kościół dzisiaj wzywa rodziny, by wpatrywały się w dom nazaretański, skąd Jezus ogłasza „ewangelię rodziny”. Z tego wzniosłego świadectwa chrześcijańskie rodziny mogą czerpać moc i mądrość, aby sprostać codziennym obowiązkom. […] napisałem w Liście do Rodzin: Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem i złem, między życiem i śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, aby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Aby rodzina mogła wypełnić tę misję, potrzebne są nie tylko stosowne inicjatywy społeczne, państwowe i kościelne, ale także pomoc Boża. Ważne jest zatem, aby członkowie rodzin nauczyli się wzywać Chrystusa w wytrwałej wspólnej modlitwie, w komunii wiary i miłości.

.

św. Jan Paweł II

Rozważanie na Anioł Pański,

Castel Gandolfo, 28 grudnia 1997 r.

Rodzina – jest pierwszą i najważniejszą drogą rozwoju każdego człowieka. Jej tradycyjna wizja stanowiła przez wieki swoiste „laboratorium dojrzewania do człowieczeństwa”. Jest ona niezmiennie miejscem, gdzie dwoje małżonków realizuje swoje małżeńskie powołanie. Tworzy ona naturalne środowisko miłości, szkoły życia, wiary i wychowania. Rodzina jest zatem także pierwszą drogą Kościoła. Jej główne filary oparte są na miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.

Czy wierzymy w swoich rodzinach, że jesteśmy powołani, by być świetlanym znakiem tej Bożej miłości?

To pytanie jest skierowane do każdego z nas. Na co dzień jesteśmy świadkami ogromnego ataku i postępującej degradacji środków masowego przekazu, które w najróżniejszych formach promują przekaz przemocy, gwałtu, wysublimowanych form pornografii, uderzających w zdrową wizję rodziny i jej godność. W szczególności dotyczy to także narzucania społeczeństwom przymusu ideologicznego w zakresie gender, redefinicji koncepcji płciowości człowieka, a także ograniczania naturalnych praw przysługujących rodzicom i dzieciom w rodzinie. Wymienione trendy wprowadzane są oficjalnie do systemów prawnych państw. Obserwujemy także pochód desakralizacji tajemnicy przekazywania życia poprzez wprowadzanie procedur sztucznego zapładniania in vitro, prowadzącego do eliminacji życia „mniej obiecujących” embrionów ludzkich. To już tylko konsekwencja akceptacji aborcji niechcianych dzieci. Towarzyszy temu wszystkiemu systematyczne odwracanie pojęć językowych opisujących istotę zjawisk. Ingerencja i ograniczanie naturalnych praw rodziny – osłaniane jest prawodawstwem rzekomo walczącym z przemocą w rodzinie. Rosnąca w postępie geometrycznym eugenika poczętych zarodków ludzkich – kreowana jest jako forma leczenia bezpłodności. Aborcja – ma stanowić wynik „troski” o inną osobę i jej problemy. Nie tej osoby najmniej widocznej! W końcu – sama rodzina przedstawiana jest jako miejsce przemocy i przymusu, braku wolności. Wychowanie dzieci – traktowane jest w kategoriach przymusu i łamania ich wolności. Towarzyszą temu także systematyczne działania naruszające tradycyjne wartości i autorytet rodziców. To właśnie wyraźny obraz zwarcia się ze sobą w walce cywilizacji miłości i cywilizacji śmierci.

Rodzina jest zagrożona także poprzez uderzenie w koncepcję nierozerwalnej miłości małżeńskiej, przez szerzoną niewiarę w sakramentalny charakter małżeństwa, a także przez brak potrzeby jakiejkolwiek formalizacji związków między mężczyzną i kobietą… W wyniku propagandy medialnej sięgającej po przeinaczenia językowe – coraz bezwzględniej wkracza do społeczności ludzkiej redefinicja ról małżeńskich, redefinicja pojęcia płci, rodziny, rodzica, prowadząc do legalizacji prawnej związków jednopłciowych. W tym kontekście wpisują się działania na rzecz „imitacji grupy rodzinnej” i próby umożliwiania adopcji dzieci. Z pewnością jest to wpływ różnych lewicowych ideologii. Jednakże bardzo wiele rodzin przeżywa na co dzień swoje różne trudności, a postępujący napór na wartości chrześcijańskiej rodziny nie pozostaje bez wpływu na ich postawy i coraz bardziej subiektywne widzenie napotkanych trudności. Podważając nauczanie Kościoła o nierozerwalności sakramentu małżeństwa wielu katolików znalazło się w kolejnych związkach małżeńskich. Aktualnie pojawiły się tendencje i oczekiwania tych grup, by osoby żyjące w kolejnych związkach – dopuścić do sakramentów, w tym do Eucharystii. Oczekują usprawiedliwienia swej sytuacji w interpretacji Kościoła.

Oczekiwanie to narusza rdzeń – samo serce rodziny. Narusza wierną miłość! Podważa wzorzec miłości Boga. Ucieka od poznania prawdy o sobie.

Z opisanych przyczyn zwołane zostało w Watykanie IV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które będzie obradowało w dniach 4-25 października 2015 r. na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym„. Oficjalny dokument roboczy – „Instrumentum laboris” – został przedstawiony w Watykanie 23 czerwca br.

  Od roku czasu na wezwanie Ojca św. Franciszka Kościół modli się w intencji Synodu. Szczególna modlitwa w tej intencji trwa codziennie na Jasnej Górze w godzinie apelu. Tam – przy sercu Matki – słyszymy pytanie: Rodzino, wierzysz w to czym jesteś…?”

Tam w ciszy można usłyszeć wskazanie: „Wierz, że jesteś powołana by być świetlanym znakiem Bożej miłości”.

Jesteśmy wezwani do głoszenia „ewangelii rodziny”! Jak to robić?

Jak moja rodzina ma zajaśnieć światłem nowiny o Miłości? Jak ma być świetlanym przykładem? Czy to możliwe wobec tego, co przeżywa na co dzień?

Stoimy u progu Jubileuszu 1050 rocznicy przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce. Jego centralne obchody przewidziane są w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. W Poznaniu na Stadionie nastąpi dziękczynienie za dar wiary i państwowości, a także odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Tam modlić się będziemy o dar ducha ewangelizacji, byśmy umieli zachować wiarę i przekazać ją następnym pokoleniom. Elementem obchodów jubileuszowych będzie Akt oddania Polski Matce Bożej w dniu 3 maja 2016 r., a ich zwieńczenie stanowić będzie „Oddanie Polski Chrystusowi, Królowi Wszechświata”, w Krakowie Łagiewnikach w dniu 20 listopada 2016 r.

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin zaprasza do wspólnego przygotowania się do tych wydarzeń poprzez formację duchową skierowaną do każdej rodziny. Podejmijmy trud prześwietlenia naszych rodzin darami Chrztu Świętego i Mocą Sakramentu Małżeństwa!

Kontynuujemy kolejny rok 9-letniego programu osobistej i rodzinnej formacji wewnętrznej, opartego na zobowiązaniach Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.1

Obecny rok pracy duszpasterskiej 2015 – 2016 stanowi V ROK PROGRAMU FORMACYJNEGO i poświęcony jest tematowi RODZINA BOGIEM SILNA! Niech na nowo odczytywane w tym zakresie nauczanie św. Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego stanowi wsparcie dla pogłębiania miłości i wierności małżeńskiej, i budowania szczęśliwych rodzin wiernych Bożemu planowi.

Zespół Programowy Ruchu Rodzina Rodzin

 

Warszawa, 14 września 2015 r. – Święto Podwyższenia Krzyża

 

Szczegółowy program spotkań formacyjnych

Matko Chrystusowa i Domie złoty!

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski, przyrzekamy!

Obszary tematyczne

  1. Październik 2015 – Rodzina – pomysłem Boga na życie

– to Bóg stworzył nas kobietami i mężczyznami i obdarzył nas darem powoływania człowieka do życia;
– rodzina w Starym i Nowym Testamencie;
– Bóg błogosławi rodzinie;
– narzeczeństwo;
– Kościół domem każdej rodziny

  1. Listopad 2015 – Powołanie ojca i matki

rodzina wspólną drogą do świętości,
powołanie do wzajemnej miłości małżonków i zrodzenia potomstwa,
relacje między małżonkami,
role i zadania rodzinne członków rodziny,
św. Józef wzorem ojca i męża, cnoty ojcostwa,
Maryja wzorem matki, cnoty matki,
– odpowiedzialność rodziców za misję poznania Boga i Jego przykazań przez dzieci,
– skutki nieuporządkowanego przekazu Bożej wizji życia,
– troska rodziców o wychowanie dzieci,
– kształtowanie świadomości –„jesteśmy wezwani do świętości”,
– „zakotwiczenie” w Bogu,
– świadectwo i autorytet rodzicielski – przykład klęczących rodziców,
– obowiązki rodziny Bogiem silnej (przygotowanie dzieci do zadań społecznych i obywatelskich, szkoła wiary i obyczajów chrześcijańskich, wychowanie do trzeźwości),
– prawo rodziców do wychowania katolickiego dzieci.

  1. Grudzień 2015 – Nasze domowe sanktuarium

dom rodziny nazaretańskiej
rodzina silna obecnością Boga
atmosfera miłości
– atmosfera prawdy
miejsce i rola krzyża w naszym domu
otwartość na przychodzące życie
matka kapłanką ogniska rodzinnego
stół rodzinny świadkiem więzi rodzinnych
wystrój zewnętrzny
modlitwa rodzinna
świętowanie niedzieli
przeżywanie tajemnicy Świąt we wspólnocie rodzinnej
szkoła pracy i oszczędności
wspólnota tworzenia naszego domu – zasady współużytkowania

  1. Styczeń 2016 – Budowanie więzi dzieci z rodzicami

FORMACJA na STYCZEŃ 2016

wychowanie przykładem
budowanie wzajemnego zaufania
słuchanie podstawą budowy autorytetu – czy mnie rozumiesz?
kształtowanie postawy szacunku do rodziców, dziadków i rodzeństwa
postawa gotowości do pomocy (rodzice- dzieci, dzieci –rodzice)
szkoła wyrażania uczuć i mówienia o nich
szkoła wzajemnego przebaczania
przygotowanie młodego pokolenia do życia w rodzinie
zapobieganie deprawacji
rodzice i ich dorosłe dzieci – transformacja relacji

 

  1. Luty 2016 – Dar obecności ludzi starszych w rodzinie

– powołanie dziadków i babć
– rodzina wielopokoleniowa
– opieka nad starszymi rodzicami
– miejsce i rola osób starszych w domu rodzinnym
– misja osób starszych w rodzinie – modlitwa rodzinna, rytuał rodzinny
– zagrożenie samotnością osób starszych
– wychowanie do gotowości niesienia pomocy osobom starszym

 

  1. Marzec 2016 – Eucharystia źródłem mocy rodziny

– życie sakramentalne w rodzinie
– praktyka częstego sakramentu pojednania
– kierownictwo duchowe małżonków
– wspólna Eucharystia rodzinna
– Eucharystia kluczem rozwiązywania trudności w rodzinie
– rodzinne postawy eucharystyczne
– co zagraża naszej rodzinie?
Jan Paweł II – „ (…) zagraża nam kłamstwo udające prawdę i grzech udający dobro”.

  1. Kwiecień 2016 – Rodzina szkołą zawierzenia Bogu

Przeszłość trzeba powierzyć Miłosierdziu Bożemu, przyszłość Bożej Opatrzności
– św. Joanna Beretta Molla
– zaufanie w Bożą Opatrzność – sytuacje trudne w rodzinie (śmierć, porzucenie, choroba, odejście od wiary)
– czy dzisiaj rodzina może być święta ?
– wzory świętych rodzin – św. Joanna Beretta Molla – bezgraniczne zaufanie Bogu, heroiczna miłość macierzyńska, małżeńska, oddana służba lekarza

  1. Maj 2016 – Maryja matką rodzin

zawierzenie osobiste, zawierzenie rodzin, zawierzenie narodu Matce Bożej
– ponowienie Aktu oddania Polski Matce Bożej – 3 maja 2016 r
naród jako Rodzina Rodzin

 

  1. Czerwiec 2016 – Budowanie wspólnoty rodzinnej

– spotkania rodzinne, rozmowa, wzajemna pomoc – dostrzeganie potrzeb,
– celebrowanie uroczystości rodzinnych,
– przekazywanie obyczajów chrześcijańskich i ojczystych; co nam w tym przeszkadza!
– rodzinne spędzanie wakacji,
– tworzenie wspólnot rodzin i ich rola – wzajemne wsparcie, przykład – korzystanie z doświadczeń innych; tworzenie więzi społecznych; wyjście z ”egoizmu” rodzinnego,
– rodziny silne Bogiem warunkiem trwania narodu,
– czy nasza rodzina jest wrażliwa społecznie?
– potrzeba świadectwa na zewnątrz (wspólnoty rodzin, duszpasterstwo, świadczenie przykładem, słowem i czynem wobec innych rodzin, świadome korzystanie z praw i upominanie się o prawa rodzin),
– zagrożenia w naszej rodzinie (zmiana istoty wzajemnych relacji, redefinicja koncepcji rodziny, konsumpcjonizm usług rodzinnych, deformacja wolności, wpływy dewastacyjne gender, lekceważenie zagrożeń).

 

1 Program duszpasterski i metodyka pracy Rodziny Rodzin. Materiały formacyjne do użytku wewnętrznego, Ośrodek Rodziny Rodzin, Warszawa, wrzesień 2011 (t.1), wrzesień 2012 (t2), wrzesień 2013 (t3), wrzesień 2014 (t4).

.

JT (MK)

Tagi: