O NAS

 

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

„Rodzina Bogiem Silna”

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin powstał w 1952 r. Założycielami Rodziny Rodzin są: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, Maria Okońska oraz  Maria Wantowska, która szczególnie odczytała charyzmat tej wspólnoty.

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to:
Eklezjalność – świadome włączanie się w aktualne potrzeby Kościoła Powszechnego i Kościoła lokalnego;
Maryjność – zawierzenie siebie i swojej rodziny Maryi; oddanie się Jej w niewolę miłości do całkowitej dyspozycji;
Patriotyzm – umiłowanie ojczyzny, troska o duchowe dziedzictwo, kulturę, tradycję, obyczaje polskie w każdej rodzinie, wychowanie do odpowiedzialności za Ojczyznę;
Rodzinność – wrażliwość na potrzeby rodziny, tworzenie wspólnot wzajemnie sobie pomagających, wychowanie młodego pokolenia do świadomego odczytania powołania życiowego.

Członkowie ruchu dążą do uświęcenia swoich rodzin poprzez modlitwę, życie sakramentalne, ofiarną służbę Kościołowi i Ojczyźnie w duchu zawierzenia Maryi Matce Kościoła. Świadomym włączeniem się we wspólnotę Rodziny Rodzin jest osobisty akt oddania Matce Bożej. Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowany przez Prymasa Tysiąclecia: „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami.”

Patronat nad działalnością Rodziny Rodzin sprawuje Arcybiskup Warszawski.

Na mocy decyzji kardynała Wyszyńskiego  w formacji i pracach Rodziny Rodzin uczestniczą od początku członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, księża Pallotyni, świeccy opiekunowie grup Rodziny Rodzin oraz księża diecezjalni. Ojcem Duchowym Rodziny Rodzin jest obecnie Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC.

Grupy Rodziny Rodzin istnieją na terenie Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko – Praskiej, a także we Wrocławiu.

2 lutego 1980 roku Rodzina Rodzin otrzymała z rąk Prymasa Tysiąclecia  klucze do kaplicy w ruinach kościoła MB Częstochowskiej przy ul. Łazienkowskiej 14.  Obecny Ośrodek Rodziny Rodzin wraz z kościołem przy Łazienkowskiej  14 budowany był  przez wiele lat wielkim nakładem i wysiłkiem członków Rodziny Rodzin oraz licznych przyjaciół duchownych i świeckich pod kierunkiem księdza Ryszarda Marciniaka SAC.
29 grudnia 1985r. w święto patronalne wspólnoty – święto Św. Rodziny J. Em. kardynał Józef Glemp dokonał poświęcenia wydźwigniętej z gruzów dolnej świątyni.  Ośrodek jest stałym miejscem spotkań i pracy Rodziny Rodzin.

.
Szczegółowe założenia pracy Rodziny Rodzin;

–  troska o uświęcenie własnej rodziny
–  stanie na straży każdego rodzącego się życia
–  otaczanie pomocą duchową i materialną rodziny wielodzietnej
– duszpasterska troska o całą rodzinę wielopokoleniową i wzajemne    dobre relacje między rodzicami, dziećmi, dziadkami
–  zachowywanie polskich zwyczajów i tradycji w rodzinie
– przyjaźń i serdeczna więź między rodzinami, gotowymi do przyjścia sobie i innym z natychmiastową pomocą
–  tworzenie wspólnot rodzin Bogiem silnych
–  ratowanie rodziny zagrożonej rozbiciem i wszelką patologią
– kształtowanie świeckich apostołów, oddanych na służbę polskiej rodzinie
–  budzenie powołań kapłańskich, zakonnych, apostolskich
– wychowywanie w duchu odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę, rodzinę i drugiego człowieka.

.
Od 1994 roku, dzięki pomocy warszawskich grup Rodziny Rodzin, powstają na Kresach Wschodnich wspólnoty RR (Litwa: Wilno, Powiewiórki, Podgrodzie; Białoruś: Grodno, Porzecze i Ukraina: Lwów, Mościska, Połupanówka k/Tarnopola i Kijów). Grupy te działają samodzielnie w swoich parafiach. Każda z nich ma „patronującą” grupę Rodziny Rodzin z Warszawy, która służy wsparciem w pracy formacyjnej, a także rzeczowej i materialnej.
Najlepiej rozwijają się wspólnoty RR na Ukrainie, obecnie w pięciu ośrodkach. Wspólnoty te cieszą się szacunkiem i poparciem księdza kardynała Mariana Jaworskiego i biskupa Mariana Buczka.

Opłatek we Lwowie- styczeń 2006

Od 10 lat współorganizujemy dla rodzin z tych kręgów „Wakacje z Bogiem”  na Ukrainie  w gościnnym seminarium w Brzuchowicach.

Brzuchowice – Wakacje z Bogiem  2005

Główne formy pracy:

 spotkania formacyjne i modlitewne w kręgach parafialnych, międzyparafialnych, w grupach rówieśniczych dzieci i młodzieży,
„Wakacje z Bogiem” wyjazdy wakacyjne organizowane dla rodzin, dla seniorów oraz dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych,
doroczna pielgrzymka na Jasną Górę organizowana w październiku,
uczestnictwo w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce w biało-czerwonej siedemnastce,
pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych,
sympozjum „Ojcowizna” odbywające się od 1986 roku poświęcone życiu i nauczaniu założyciela RR Kardynała  Stefana Wyszyńskiego,
biuletyn Rodziny Rodzin wydawany regularnie od 1997 roku.

Ks. Prymas w grupie małżeństw – wizytacja luty 2006

Rodzina Rodzin współpracuje z organizacjami pozarządowymi jak: Krąg Przyjaciół Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wspólnota Polska, Fundacja pomocy Polakom na Wschodzie, organizacje obrony życia, stowarzyszenia rodzinne.
W ostatnich latach powstały w Warszawie dwie wspólnoty Rodziny Rodzin przy parafiach: na Młocinach pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju,  we Włochach pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, oraz międzyparafialna grupa młodych małżeństw Matki Bożej Niepokalanej.
Z wypowiedzi uczestników spotkań Rodziny Rodzin:
„Grupa młodych małżeństw istnieje od 5 lat. Obecnie w spotkaniach uczestniczy 15 rodzin. Oprócz comiesięcznych spotkań tematycznych, rozpoczynających się Mszą św., co tydzień, w piątkowy wieczór rodziny z dziećmi modlą się wspólnie na różańcu.

Na wzór Świętej Rodziny uczymy się odkrywać piękno powołania do życia w małżeństwie i rodzinie. Z wdzięcznością i miłością przyjmujemy nowe życie. Staramy się też, by nasze rodziny, dzieci były wrażliwe na dobro Kościoła i Polski.”
„Rodzina Rodzin jest szkołą pracy, nad własną duchowością,
uczy zawierzenia Matce Bożej i Bożemu Miłosierdziu, uczy odpowiedzialności za innych, słabszych i potrzebujących, daje poczucie pewności, że w żadnej sytuacji nie będzie się pozostawionym samemu sobie.”
Najcenniejszym owocem istnienia i pracy Rodziny Rodzin jest stworzenie dla wielu ludzi środowiska, w którym można znaleźć przyjaźń i oparcie; oparcie duchowe, a także nierzadko wsparcie materialne. Doświadczenia kolejnych czterech już pokoleń Rodziny Rodzin pokazują, jak ważne i cenne jest właśnie życzliwe i przyjacielskie towarzyszenie sobie w życiu, w różnych sytuacjach i kolejach losu. Zaś w dzisiejszej sytuacji ta potrzeba „środowiska wiary” jest nadal niezwykle aktualna.
Każdy rok pracy formacyjnej ma swój temat zaczerpnięty z programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Od roku 2006 – roku 50. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu i 25. rocznicy śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego – pochylamy się nad treściami programu odnowy moralno-społecznej, jakie zostawił nam Prymas Tysiąclecia.