HISTORIA – 12 września – Zwycięstwo pod Wiedniem

 HISTORIA

12 września 1683 – Zwycięstwo pod Wiedniem

Cześć dla imienia Maryi uzyskała swoją popularność w Kościele, zwłaszcza w Polsce, Austrii i Niemczech, dzięki wielkiemu wydarzeniu militarno-politycznemu, jakim było zwycięstwo polskiego króla Jana III Sobieskiego nad armią wielkiego wezyra tureckiego Kara Mustafy pod Wiedniem w 1683 r. Dzięki temu zwycięstwu chrześcijańska Europa została wówczas uwolniona od nawały tureckiej i zagrożenia islamem.

W noc po wiktorii wiedeńskiej król Jan III Sobieski, dając celny wyraz własnemu najgłębszemu przekonaniu, komu należy przypisywać zwycięstwo, przyznał sam w najkrótszym streszczeniu z przebiegu bitwy zawartym w liście do papieża Innocentego XI – 'Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył!’ (Venimus, vidimus et Deus vicit). Ale Jan III Sobieski był także przekonany, że 'wiktoria wiedeńska’ była dziełem Maryi. Po zakończeniu walk skierował więc do papieża prośbę, by dzień 12 września uczynić świętem Maryi.

Papież Innocenty XI (1676-1689), na prośbę króla Jana III Sobieskiego ogłosił dzień 12 września świętem Imienia Maryi w całym Kościele ku uczczeniu tego wydarzenia. Polecił także wznieść w Rzymie kościół Świętego Imienia Maryi.

12 września obchodzi się też uroczystość Najśw. Maryi Panny Piekarskiej w Piekarach Śląskich. Już od XV w. czczono w Piekarach obraz Matki Bożej. Został on ukoronowany w 1925 roku. Wspomina się także ten fakt, że król Jan III Sobieski w drodze na Wiedeń zatrzymał się w Piekarach.

W Passau (Pasawie) w Niemczech 13 maja 2005 r. został ukoronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium Mariahilf. W tym zawołaniu 'Maria hilf!’ – 'Maryjo, pomóż!’ zawarta jest wiekowa pamięć o wzywaniu przez ludzi imienia Maryi, ku pomocy w obliczu najazdu tureckiego z 1683 r.

W Wiedniu, w Austrii, stoi na placu Maria Am Hof statua Maryi. Statua ta została wzniesiona w podziękowaniu za wyzwolenie z oblężenia Wiednia przez Turków w 1683 r.

_

Na podst.: http://www.jasnagora.com/news.php?ID=3158