DLA DZIECI – 6 grudnia – Książka o prawdziwym Świętym Mikołaju

DLA DZIECI

Święty Mikołaj z Miry

Piotr Kordyasz – Święty Mikołaj z Miry

Jest grudzień. A 6 grudnia rozpoczyna działalność Święty Mikołaj i prowadzi ją w niektórych regionach naszego kraju aż do wigilii. 6-tego grudnia na ogół odwiedza tylko dzieci, ale w wigilię to już wszystkich. Ponieważ jednak w wigilię nie daje rady wszystkich odwiedzić, więc w niektórych regionach naszego kraju pomagają mu Gwiazdor, Aniołek i dzieciątko Jezus. Kiedyś po nowym roku odwiedzał dzieci w świetlicach zakładów pracy w których pracowali rodzice tych dzieci. Wówczas, przez pewien czas musiał tam ukrywać się pod pseudonimem Dziadka Mroza, a towarzyszące mu aniołki przebierały się za śnieżynki. . Tak czy owak, ja­ko dzie­ci naj­bar­dziej ko­cha­li­śmy Świę­te­go Mi­ko­ła­ja. Ca­ły rok cze­ka­li­śmy na nie­go. Pi­sy­wa­li­śmy do nie­go dłu­gie li­sty z ży­cze­nia­mi pre­zen­tów. Wy­da­wa­ło się nam, że ma­my z nim do­bry kon­takt. Nie od­po­wia­dał li­stow­nie, ale pre­zen­ty by­ły je­go od­po­wie­dzią. W noc Świę­te­go Mi­ko­ła­ja sta­ra­li­śmy się nie spać, aby go przy­ła­pać na do­brym uczyn­ku. Aby go wresz­cie spo­tkać. Sen był za­wsze moc­niej­szy. I ten sen trwa do dziś. Gdy znajdujemy to­reb­kę cu­kier­ków i kil­ka cia­stek a nawet skarpetki. Wra­ca­ją wspo­mnie­nia. Święty Mi­ko­łaj ży­je, a do­bro zwy­cię­ża i ma ostat­nie sło­wo. Ksią­żecz­ka Pio­tra Kor­dy­asza przy­no­si nam opo­wieść o praw­dzi­wym Świętym Mi­ko­ła­ju. O czło­wie­ku peł­nym Bo­ga i uka­zu­ją­cym je­go do­broć.

Książeczka ukazała się nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Ilość Stron: 119
Ilustracje: Barbara Czerwińska
ISBN: 978-83-7257-701-6