Słowo Boże na dziś – kwiecień 2022

Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 1 kwietnia 2022 – (Mdr 2, 1a.12-22 i J 7, 1-2.10.25-30)

Prostym wnioskiem z cytowanego fragmentu Mdr jest prawda, że najczytelniejszym dowodem Bożego wsparcia jest zachowanie godności w chwili cierpienia. Jeśli ktoś takiej Łaski nie przyjmie, będzie szukał sprytnych pomysłów, będzie ćwiczył siłę i będzie szukał winnych. Osoby posyłane przez Pana Boga mają głęboki pokój wewnętrzny i za życia zwykle są trafnie rozpoznawane jedynie przez niektórych.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 2 kwietnia 2022 – (Jr 11,18-20 i J 7,40-53)

Tego, co Boże, nikt nie zdoła zniszczyć. Aby znaleźć się na pewno po Jego stronie możemy się modlić: „Panie, wypal we mnie to wszystko, co sprzeciwia się Twojej Woli, aby to wszystko, co we mnie zostanie, zjednoczyło się z Tobą na zawsze”. Możemy się tak modlić prosząc jednocześnie o odwagę i męstwo w przetrwaniu wszystkiego, co oczyszcza.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 3 kwietnia 2022 – (Iz 43, 16-21; Flp 3, 8-14 i J 8, 8-11)

Cud Miłosierdzia promieniuje: w sercach osób, które przyprowadziły do Jezusa grzeszną kobietę dokonał się największy cud – nikt już jej nie oskarżał. Ona pewnie nieumiejętnie szukała miłości, oni, nieco wbrew własnym zamiarom, do Miłości ją przyprowadzili. Najlepsze, co można zrobić wobec grzesznika, to opowiedzieć o nim Jezusowi. Innym nie warto mówić o grzechu jakiegoś człowieka.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 4 kwietnia 2022
– (Dn 13, 1-9.15-16. 19-30.33-62 i J 8, 12-20)

Pierwsze czytanie to jeden z najdłuższych tekstów wybranych do Liturgii Słowa, ale przecież droga do ujawnienia Bożej Sprawiedliwości bywa bardzo długa. Nie zawsze pojawi się natchniony Daniel, który uratuje niewinne życie, ale zawsze i wszystkie fakty i intencje zna Pan Bóg. I nawet, jeśli ludzie zrobią krzywdę, to mocne trzymanie się Pana Boga doprowadzi do życia wiecznego. Dostajemy te teksty, aby Jego się nie bać i wytrwać w przeciwnościach.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 5 kwietnia 2022 – (Lb 21, 4-9 i J 8, 21-30)

Cierpliwość Boga do człowieka jest niepojęta, nie jest to – oczywiście – zachęta do jej nadużywania, przeciwnie jest to oparcie dla człowieka, narażonego na pokusę zniechęcenia. Są chwile, które trzeba przetrwać, są zawsze dostępne narzędzia, które są ochroną przed ukąszeniami świata (tu choćby pełne ufności spojrzenie na Krzyż).
Słowo Boże na dziś                                środa
Na 6 kwietnia 2022 – (Dn 3, 14-20.91-92.95 i J 8, 31-42)

Czasem trudno rozpoznać, komu naprawdę służymy: przyzwyczajeni do półprawd i kompromisów umiemy sobie wmówić prawość. Dlatego Biblia uczy jednoznaczności i dlatego święci zachęcają do rachunku sumienia: aby nie mieć wątpliwości, kiedy oddajemy komuś pokłon stając tyłem do Boga.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 7 kwietnia 2022 – (Rdz 17, 3-9 i J 8, 51-59)

Od V Niedz Wielkiego Postu jest tzw „czas Męki Pańskiej”. Czytania na czwartek podejmują temat wyjątkowości Jezusa z Nazaretu, który staje ponad czasem i światem a przez to nie mieści się w kategoriach myślenia rozmówców. Tylko w akcie wiary możemy dostrzec to przymierze, w którym dla każdego z nas jest miejsce.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 8 kwietnia 2022 – (Jr 20, 10-13 i J 10, 31-42)

Jeśli ludzie umieli znaleźć jakieś powody, by oskarżać Jezusa, którego czyny były tylko dobre, to tym bardziej znajdą argumenty przeciw nam, słabym i grzesznym. Ale my nie mamy się skupiać nad przekonywaniem ludzi różnymi argumentami, tylko pójść „za Jordan”, gdzie On popatrzy na nasze „serce i nerki” (czyli przemyślenia i uczucia) i gdzie mamy szansę odkryć / pogłębić przyjaźń z Nim.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 9 kwietnia 2022 – (Ez 37, 21-28 i J 11, 45-57)

Czy ceną za zapowiadaną przez proroka jedność musiała być aż śmierć Syna Bożego? Ma szansę na zrozumienie poprawnej odpowiedzi na to pytanie osoba, która nie ma ukrytych egoistycznych zamiarów (aby „coś dla siebie”), która nie opowiada ani zła o kimś ani nawet domniemania czyichś złych intencji, która umie milczeć gdy ma pokusę powiedzenia czegoś niepotrzebnego, ma odwagę przerwać komuś potok złych słów i stanąć w czyjejś obronie.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 10 kwietnia 2022 –
(podczas procesji z palmami – Łk 19, 28-40,
podczas Mszy Św. – Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11 i Łk 22,14-23,56)

Komentowanie Męki Pańskiej nie będzie bluźnierstwem, jeśli w Niej zobaczymy Bożą Miłość a przez to szansę dla każdego człowieka. Nie umiemy być bezgrzeszni jak Syn Boży, ale możemy starać się Go naśladować w przeciwnościach i cierpieniach. On daje łaski, my możemy je przyjmować i w żaden sposób nie mnożyć zła. Przerywanie łańcucha zła to szansa na opowiadanie się po stronie Jezusa.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 11 kwietnia 2022 – poniedziałek Wielkiego Tygodnia
(Iz 42, 1-7 i J 12, 1-11)

Największą siłę okazuje ten, kto się nią nie posługuje dla przekonywania innych. Umie podać mocne argumenty i ma siłę, by czekać. Z mocy Bożej Łaski najpełniej skorzysta osoba, która przyjmie prawdy wiary o Bożej Miłości i o Wszechmocy Boga. Wartość drobnych czynów miłości staje się oczywista dla każdego, kto umie na codzienne wydarzenia patrzeć „oczyma Boga” czyli w perspektywie niezmiennych planów Odkupiciela Świata.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 12 kwietnia 2022 – wtorek Wielkiego Tygodnia
(Iz 49, 1-6 i J 13, 21-33. 36-38)

Chyba słowa proroka „to zbyt mało [kim teraz jesteś]” najlepiej oddają to, co Pan Bóg myśli o każdym człowieku. Nawet najbardziej usprawiedliwiając Judasza (że chciał sprowokować Pana Jezusa do działania) nie zobaczymy w nim nic więcej, jak sługę jakiejś idei. Piotr miał jako pasterz poprowadzić Kościół, Jan był umiłowanym uczniem i opiekunem starszych lat Maryi. W dwóch ostatnich trzeba szukać wskazówek dla siebie.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 13 kwietnia 2022 – środa Wielkiego Tygodnia
(Iz 50, 4-9a i Mt 26, 14-25)

Wiemy z doświadczenia, że ten, kto jest pewien swej godności (i siły) nie udowadnia jej przy każdej okazji. Po Judaszu widzimy, że osoba owładnięta złą mocą nawet w słowach wypowiedzianych przez Jezusa usłyszy potwierdzenie swoich pomysłów. Ma rację psalmista (Ps 69, 31nn), „z dziękczynieniem wielbiąc Boga”, który każdego szanuje („nikim nie gardzi”).
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 14 kwietnia 2022 – czwartek Wielkiego Tygodnia
(teksty Mszy Wieczerzy Pańskiej
– Wj 12, 1-8.11-14; 1 Kor 11, 23-26 i J 13, 1-15)

Eucharystia przypomina, co jest naprawdę ważne i – jak w noc paschalną – zachęca, by „być w gotowości”, by nie przywiązywać się do dóbr tego świata. Dobre przeżywanie Eucharystii zachęca do służenia, obmycie nóg jest tego symbolem. Stopień najwyższy, to „powszechne kapłaństwo” czyli włączanie w każdą Mszę Świętą swoich darów, ofiar, pogody ducha i wszelkiego dobra dawanego ludziom wokół.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 15 kwietnia 2022 – piątek Wielkiego Tygodnia
– czytania z Liturgii Męki Pańskiej
(Iz 52, 13- 53, 12; Hbr 4, 14-16; 5,7-9 i J 18, 1 – 19, 42)

Wybrany do Liturgii fragment z Księgi Izajasza zawsze będzie zadziwiał: wywyższenie, ale zupełnie inne niż to, o którym marzą ludzie, cierpliwość w milczeniu, oparta o pełne zaufanie Bogu. I niewyobrażalna miłość – jej znakiem modlitwa za przestępców i wzięcie na Siebie należnej im kary. To wszystko, aby w Krzyżu zawsze odnajdywać Nadzieję.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 16 kwietnia 2022 – dzień czuwania – czytania Wigilii Paschalnej
(PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 1, 1 – 2, 2,
DRUGIE CZYTANIE (Rdz 22, 1-18),
TRZECIE CZYTANIE (Wj 14, 15 – 15, 1a),
CZWARTE CZYTANIE (Iz 54, 4a. 5-14),
PIĄTE CZYTANIE (Iz 55, 1-11),
SZÓSTE CZYTANIE (Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4),
SIÓDME CZYTANIE (Ez 36, 16-17a. 18-28),
ÓSME CZYTANIE – EPISTOŁA (Rz 6, 3-11),
EWANGELIA (Łk 24, 1-12))

Podczas adoracji będę rozważał szóste czytanie – Ba 3, 9-15.32- 4,4): Nigdzie indziej, poza spotkaniem z Wszechwiedzącym, nie znajdę ani mądrości ani pokoju. Ale – póki żyję – nigdy nie poznam odpowiedzi na wszystkie pytania „tak do końca”. Będę je poznawał, na tyle, ile mi w danym momencie potrzeba, i tylko wówczas, jeśli każdego dnia będę Go pytał. „Chcę się Go trzymać na wieki”.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 17 kwietnia 2022 – Niedziela Zmartwychwstania
(Dz 10, 34a.37-43; Kol 3, 1-4 i Łk 24, 1-12)

Podczas całego Okresu Wielkanocnego wszystkie trzy czytania niedzielne to tylko teksty z Nowego Testamentu. Między innymi dlatego, że Prawodawcę i Nauczyciela (Stary Testament) trzeba szanować, ale życiem ma rządzić Nowe Prawo, dla którego wartością jest Życie Wieczne i to wszystko, co do niego przybliża. Jakie formy, przejawy naszego życia codziennego przybliżają do Życia (wiecznego) z Bogiem? Nas i naszych bliskich?
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 18 kwietnia 2022 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
(Dz 2, 14.22b-32 i Mt 28, 8-15)

Warto czasem (stosowane w metodzie rozważania „Lectio divina”) wyobrazić sobie emocje osób -jak dzisiaj – spotykających Zmartwychwstałego. Nie tylko „co czuły” ale też „co z tego wynikło?”. Wielu też zauważyło, że uciekają w kłamstwo (czasem nawet płatne) ci, którzy boją się faktu zmartwychwstania (a może uparcie nie chcą czegoś zmienić).
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 19 kwietnia 2022 – wtorek w oktawie Wielkanocy
(Dz 2, 36-41 i J 20, 11-18)

Człowiek w rozpaczy, widząc wszystko „w barwach beznadziejności” to Maria Magdalena; jej mądrość polega na tym, że wierzy nienazwanej intuicji – idzie do grobu Jezusa. Św. Jan nie przypadkiem zauważa, że musiała „dwukrotnie się odwrócić”, by rozpoznać, że Nadzieja żyje… w ten sam nurt wpisuje się też patron dnia – św. Ekspedyt, męczennik z IV w. – warto o nim poczytać.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 20 kwietnia 2022 – środa w okresie Wielkanocy
(Dz 3,1-10 i Łk 24,13-35)

Zawiedzeni uczniowie szli z Jerozolimy nie wiedząc, czemu Mistrz nie wyzwolił Izraela z rzymskiej niewoli. Gdy zobaczyli (choć jeszcze nie rozumieli) Jego zwycięstwo – biegiem wrócili do Jerozolimy, a tam okazało się, że ta nadzieja wyzwala. Nie tylko chromego. Niekoniecznie z rzymskiej niewoli.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 21 kwietnia 2022 – czwartek w oktawie Wielkanocy
(Dz 3, 11-26 i Łk 24, 35-48)

Zrozumieć ZBAWIENIE… Grzech, z którym „zrasta się” człowiek jest jak kamień ciągnący na dno. Miłosierdzie, to jak statek o dużej wyporności: na nim, nawet zrośnięci z „głazami grzechów”, nie zatoniemy. Aby tylko uwierzyć Jezusowi. On po (niemożliwym) Zmartwychwstaniu chce słyszeć o grzechach, które Mu powierzamy.
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 22 kwietnia 2022 – piątek w oktawie Wielkanocy
(Dz 4, 1-12 i J 21, 1-14)

Puste sieci kilku zawodowych rybaków, i Jego też nie ma – porażka na całej linii. Jest szansa, że zrodzi się tęsknota: niekoniecznie za pełną siecią, bardziej za sensem jakiegokolwiek działania. W kimś, kto prosi o kawałek ryby można dostrzec Zbawiciela. A Jego wielu potraktowało, jak kamień, który symbolicznie wmurowuje się w fundament, przy spotkaniu sąsiednich ścian zwanym węgłem.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 23 kwietnia 2022 – sobota w oktawie Wielkanocy
(Dz 4, 13-21 i Mk 16, 9-15)

Słowa wypowiedziane przez Apostołów przed Sanhedrynem mogą się wydawać otwarciem furtki dla każdego, który jest pewien, że jest wezwany do wypowiedzenia jakiegoś orędzia. Jednak jest Kościół, hierarchiczna struktura Ludu Bożego, głos Wspólnoty, przez którą działa „zmysł (zamysł) wiary” – kryterium zabezpieczające Prawdy Wiary. Depozytem wiary dysponuje Wspólnota Kościoła.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 24 kwietnia 2022 – Niedziela Miłosierdzia Bożego
(Dz 5, 12-16; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 i J 20, 19-31)

Zmartwychwstanie zrodziło Kościół, przez który działy się cuda, Jezus ukazuje się jako Potęga i Majestat spoza tego świata Janowi na zesłaniu, ten sam Pan przemienia serce Tomasza, który już nie szuka dowodów. Podejmując czyny Miłosierdzia, zaczynamy więcej widzieć, więcej móc, więcej rozumieć.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 25 kwietnia 2022 – święto ewangelisty, św. Marka
(1 P 5, 5b-14 i Mk 16, 15-20)

„Upokórzcie się” może być źle rozumiane, lepiej oddaje sens „wzrastajcie w pokorze”. Chodzi o świadomość, że sami nie zwyciężymy złego ducha, może tego dokonać TYLKO Pan Bóg, a my możemy Mu ufać. Czuwanie to troska o to, by zawsze być otulonym Bożą Łaską. Nie chodzi przecież o nerwowe, obsesyjne wypatrywanie zła i zagrożeń. Jezu, ufam Tobie.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 26 kwietnia 2022 – przeniesiona uroczystość św. Wojciecha
(Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30 i J 12, 24-26)

Prawdy o obumieraniu ziarna, jeśli ma wykiełkować i potem wydać plon, nikt nie zmieni. Można jednak na to różnie patrzeć: albo skupić się na owym obumieraniu (to pachnie rozdrapywaniem zadrapań) albo wkładać całą uwagę i siły w spokojne przetrwanie trudniejszego czasu i w obfite owocowanie. Pierwsze jest faktem, ale chyba niegodnym większej uwagi, drugie jest radosnym celem życia, wskazanym przez Pana Boga.
Słowo Boże na dziś                                środa
Na 27 kwietnia 2022 – (Dz 5, 17-26 i J 3, 16-21)

Ciekawa jest myśl, co Pan Bóg myślał o „arcykapłanie i jego stronnikach”…. Na pewno dobrze im życzył, na pewno wiedział, na ile się mylą, na ile wierzą w to, co robią…. Jak chciałbym przekonać / przekonywać tych, którzy błądzą? Czy dopuszczam myśl, że i ja często błędnie rozeznaję i oceniam?
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 28 kwietnia 2022 – (Dz 5, 27-33 i J 3, 31-36)

Od samego początku trudno było pojąć i przyjąć, że Człowiek powstał z martwych. My wierzymy, że mogło się to stać tylko z Jednym Człowiekiem. On właśnie „posiada” życie wieczne, dzieli się tym darem z każdym, kto chce iść obok Niego, razem z Nim, z Jego Krzyżem, do Zmartwychwstania.
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 29 kwietnia 2022 – święto św. Katarzyny ze Sieny
(1 J 1,5-2,2 i Mt 11, 25-30)

Niezwykła święta: chciała żyć w ukryciu i modlić się w ciszy, Pan Bóg jednak tak „zorganizował” okoliczności jej życia, że pouczała możnych i duchowieństwo (z Papieżem włącznie). Niepiśmienna, a podyktowała niemal 400 listów pełnych dojrzałej teologii. Żyła 33 lata, a setki osób przybliżyła do Boga. Nawiązując do czytań – żyła w światłości, w której przychodził do niej Zbawiciel. Prosta i mądra, niosła ciężar Kościoła, bo powierzała go Bogu.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 30 kwietnia 2022 – (Dz 6, 1-7 i J 6, 16-21)

Żaden z komentatorów nie stawia pytania, czemu Jezusa nie ma w łodzi z apostołami, autorzy wiedzą, że tak bywa w życiu, czasem o Nim zapominamy. Wzburzone jezioro w ciemności i przerażenie to zagubienie człowieka, któremu wydarzenia przesłoniły prawdę. A prawdę widzi Jezus. Pojawia się zatroskany o człowieka, dostrzega w nim dobro, pomaga w zupełnie nowy sposób patrzeć na świat.