Statut SARR z 23.04.2010 (obowiązujący do 22.04.2014)

Statut
Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin
Preambuła

Rodzina jest drogą Boga do człowieka i drogą człowieka do Boga. Stanowi ona jednocześnie podstawową komórkę Kościoła i społeczeństwa. Kościół, świadomy tego, z matczyną troską pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartość małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni.
Wielką wrażliwość na wartość rodziny w Kościele i w społeczeństwie wykazywał Sł. Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski (1901-1981). Z jego inspiracji w 50-tych latach XX wieku, przy współpracy pani Marii Wantowskiej (1922-1991) zawiązał się ruch rodzin katolickich. W 1957 r. Sługa Boży temu Ruchowi nadał nazwę „Rodzina Rodzin”. Pracę w Rodzinie Rodzin powierzył członkiniom Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, opiekę duszpasterską – Księżom Pallotynom (SAC), zaś na miejsce modlitwy i spotkań Rodziny Rodzin przeznaczył ośrodek przy ul. Łazienkowskiej. W okresie panowania systemu totalitarnego w Polsce, Rodzina Rodzin spełniła w Kościele pozytywną rolę.
Posynodalna Adhortacja Apostolska Sługi Bożego Papieża Jana Pawła Familiaris Consortio (FC) z 1981 r., ubogaciła Kościół nauką posoborową i rzuciła nowe światło na, problem  rodziny.   Ruch  Apostolski  Apostolski  Rodzina Rodzin  otrzymał  nowe perspektywy działalności i rozwoju.
W dokumencie tym papież z uznaniem wyraża się o dotychczasowych formach pracy na rzecz rodziny „Należy zatem uznać i ocenić […] rozmaite wspólnoty kościelne, różne grupy i liczne ruchy, zaangażowane na różny sposób, z różnego tytułu i na różnych poziomach w duszpasterstwie rodzin” (FC 72).
Po wielu latach pracy i doświadczeń, Prymas Polski Józef kardynał Glemp, dekretem dnia 5 stycznia 1991 r. (Nr 28/91/P) potwierdził działający w Archidiecezji Warszawskiej Ruch Apostolski „Rodzina Rodzin” i zaaprobował jego Statut.
Obecny Statut, zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Kazimierza Nycza, konstytuuje zasady działania Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin.

 

I. Postanowienia ogólne
§1.

1. Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin, zwane dalej Rodziną Rodzin lub Stowarzyszeniem, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych w Archidiecezji Warszawskiej Kościoła Rzymsko-katolickiego, posiadającym osobowość prawną. Zgodnie z przepisami ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem katolickim.
2. Stowarzyszenie, zgodnie z przepisami prawa państwowego, nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

 

§2.

Stowarzyszenie zrzesza członków katolickich rodzin, którzy – miłując Kościół i Ojczyznę, a także zgłębiając swoje powołanie – pomagają sobie wzajemnie w realizacji wspólnego dążenia do świętości.

 

§3.

1.    Siedzibą   Stowarzyszenia  jest   m.   st.   Warszawa,   w   miejscu   ustalonym   przez Arcybiskupa Warszawskiego na zasadzie osobnej umowy zwartej na piśmie.
2.    Szczególnym,   z  racji  historycznych,   miejscem  działalności   Stowarzyszenia jest Ośrodek Rodziny Rodzin, zwany dalej Ośrodkiem, znajdujący się w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 14.

 

§4.

1.    Stowarzyszenie działa na terenie Archidiecezji Warszawskiej; może jednak działać w innych diecezjach w Polsce i poza jej granicami, o ile zostanie przyjęte i uzyska akceptację miejscowego biskupa diecezjalnego.
2.    Niektóre   formy   działalności,   których  natura  tego   wymaga  (np. , organizowanie wypoczynku) mogą mieć miejsce na terenie całej Polski, a także poza jej granicami, jeśli miejscowa władza kościelna nie jest temu przeciwna.

§5.

1.    Stowarzyszenie działa w oparciu o kanony 298 – 311 i 321 – 329 Kodeksu Prawa Kanonicznego, stosowne przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, Konkordatu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach i postanowienia niniejszego Statutu.
2.    Rodzina Rodzin prowadzi swoją działalność pod opieką i nadzorem Arcybiskupa Warszawskiego. On też mianuje kapłana jako Asystenta Kościelnego dla stowarzyszenia.

IŁ Cel i zadania Stowarzyszenia
§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie powołania do świętości w życiu małżeńskim i rodzinnym by pozyskać jak najwięcej osób poprzez ewangelizację rodziny, która Jest wezwana do uświęcania siebie i do uświęcenia wspólnoty kościelnej i świata” (Familiaris consortio 55), na wszystkich etapach życia duchowego.

§ 7.

Rodzina Rodzin realizuje swoje cele poprzez:
1.    służenie rozwojowi Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin (zwanego dalej Ruchem) i cisłą z nim współpracę ,
2.    organizowanie i wspieranie grup formacyjnych ł zespołów oraz prowadzenie spotkań
formacyjno-modlitewnych    i    edukacyjnych    dla    grup    formacyjnych    i    zespołów
Stowarzyszenia i Ruchu,
3.    organizację i prowadzenie rekolekcji, dni skupienia, adoracji, pielgrzymek i czuwań,
4.    organizowanie wspólnego wypoczynku, zwłaszcza dla rodzin,
5.    przygotowanie  i  prowadzenie  imprez kulturalno-rozrywkowych,  patriotycznych  i kolicznościowych,
6.    organizowanie pomocy duchowej i materialnej dla rodzin, bądź poszczególnych jej złonków,
7.    prowadzenie  placówek  oświatowo-wychowawczych,  przedszkoli,  poradni,   szkół, wietlic,
8.    przygotowanie i prowadzenie konferencji, kursów, sympozjów, szkoleń, warsztatów, tp.,
9.    współpracę z organizacjami kościelnymi i pozarządowymi,  zarówno krajowymi, jak też zagranicznymi oraz uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach;
10.    prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

 

III. Duchowość Stowarzyszenia.
§8.

Duchowość Rodziny Rodzin wyraża się w kształtowaniu postawy zawierzenia Bogu i oddania się Matce Bożej w służbie rodzinie – tak, aby każda rodzina stawała się Bogiem silna. Drogą chrześcijańskiej świętości jest dla nich wzrastanie w miłości małżeńskiej, która „winna być w pełni ludzka, wyłączna i otwarta na nowe życie” (FC, 29).

 

§ 9.

1.    Specyfiką duchowości Rodziny Rodzin jest jej ukierunkowanie eklezjalne, maryjne,
patriotyczne i rodzinne.
2.    Eklezjalność wyraża się poprzez:
a)    wierność nauczaniu Kościoła i oddanie siebie Bogu za Kościół,
b)    świadomość, że rodzina jest podstawową komórką Kościoła,
c)    uczestnictwo w życiu Kościoła partykularnego poprzez liturgię, sakramenty i
modlitwę,
d)    włączanie się w odpowiedzialność za rozwój Kościoła lokalnego i, w miarę
możliwości, powszechnego.
3.    Maryjność wyraża się poprzez:
a)    naśladowanie postawy wiary Maryi, gotowości w pełnieniu woli Bożej, służby
człowiekowi i gorliwości apostolskiej,
b)    przyzywanie pomocy i wstawiennictwa Matki Bożej,
c)    zawierzenie i oddanie się Matce Bożej do całkowitej dyspozycji, według słów
Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”.
4.    Patriotyzm wyraża się przez:
a)    podejmowanie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego swojej Ojczyzny – Polski,
b)    wychowywanie do patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.
5.    Rodzinność wyraża się poprzez,;
a)    życie duchem wspólnoty i miłości Świętej Rodziny,
b)    dowartościowywanie znaczenia rodziny w Kościele i społeczeństwie,
c)    tworzenie więzów przyjaźni między rodzinami,
d)    budowanie rodzinnego klimatu w Stowarzyszeniu, Ruchu i wokół siebie,
e)    wrażliwość na rodzinę znajdującą się w potrzebie, zwłaszcza wielodzietną.

 

§10.

1.    Świętami patronalnymi Rodziny Rodzin są: Święto Świętej Rodziny i Święto Maryi
Matki Kościoła,
2.    Patronką Rodziny Rodzin jest Bogurodzica Maryja.

 

§11.

Członkowie Stowarzyszenia, po osiągnięciu gotowości do całkowitego oddania się w ręce Maryi, mogą, po zasięgnięciu rady spowiednika, dokonać aktu zawierzenia Matce Bożej.

 

IV. Członkostwo w Stowarzyszeniu
§12.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być jedynie katolicy pełnoletni, zachowujący pełną wspólnotę wiary i sakramentów z Kościołem Rzymskokatolickim (kan. 209 Kodeksu Prawa Kanonicznego), którzy, po odbyciu przynajmniej pięcioletniej formacji w Ruchu, pragną wypełniać postanowienia niniejszego Statutu i złożą Deklarację Członkowską. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd.

§13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.    udziału w formacji i statutowej działalności,
2.    podejmowania inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
3.    czynnego i biernego prawa wyborczego;
4.    informacji o działalności Stowarzyszenia i Ruchu.

§14.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.    dążyć do stałej łączności z Bogiem przez odnowę duchową i życie sakramentalne,
2.    uczestniczyć w pracach grup bądź zespołów formacyjnych,
3.    czuwać nad uświęceniem własnego małżeństwa i rodziny,
4.    dawać świadectwo życia chrześcijańskiego w swoim środowisku,
5.    angażować się w pomoc innym,
6.    wspierać Stowarzyszenie modlitwą, pracą i ofiarą,
7.    dbać o dobre imię, majątek i rozwój Stowarzyszenia,

 

§15.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1.    zgłoszonej Zarządowi rezygnacji,
2.    rażącego naruszenia kryteriów członkostwa określonych w § 12.

 

§16.

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być: małżeństwo, rodzina lub osoba fizyczna, którym ta godność zostanie nadana przez Walne Zgromadzenie w uznaniu zasług na rzecz  Stowarzyszenia lub na rzecz realizacji  celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
2.    Członkowie  honorowi   mają  w  Stowarzyszeniu  te  same  prawa,   co  członkowie zwyczajni,   z   wyjątkiem   czynnego   i   biernego   prawa   wyborczego   oraz   udziału w głosowaniach.
3.    Duchowni oraz członkinie lub członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego bądź Stowarzyszeń   Życia   Apostolskiego,   mogą   być   jedynie   członkami   honorowymi Stowarzyszenia.
4.    Do utraty członkostwa honorowego stosuje się odpowiednio § 15.
5.    Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§17.

W działalności Rodziny Rodzin, określonej w § 7 Statutu, mogą uczestniczyć także sympatycy Stowarzyszenia oraz ci, którzy pragną czerpać z jego duchowości.

V. Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia
§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zgromadzenie,
2.    Zarząd,
3.    Komisja Rewizyjna.

 

§ 19.

1.    Walne    Zgromadzenie    jest    zebraniem    wszystkich    zwyczajnych    członków
Stowarzyszenia,
2.    Walne Zgromadzenie wybiera swego Przewodniczącego na trzyletnią kadencję.

 

§  20.

Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
1.    czuwanie nad właściwą formacją członków,
2.    określanie potrzeb i kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
3.    decydowanie o współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami,
4.    wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
5.    wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz ich odwoływanie,
6.    ocena działania Zarządu, w tym przyjmowanie, dorocznego sprawozdania Zarządu,
7.    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczącej członkostwa,
8.    uchwalanie wysokości  składek członkowskich, ich rodzajów zasad zwalniania
z obowiązku ich uiszczania.

 

§ 21.

1.    Zebrania   zwyczajne    Walnego    Zgromadzenia   zwołuje   jego    Przewodniczący
przynajmniej raz do roku. Zebrania nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Zarządu, na
pisemny  wniosek   Ojca  Duchownego,   Asystenta  Kościelnego   lub  przynajmniej   20
członków zwyczajnych.
2.    Zwołanie nadzwyczajnego zebrania Walnego Zgromadzenie następuje również na wniosek Zarządu, wyrażony w formie uchwały.
3.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch miesięcy od
otrzymania wniosku przez Przewodniczącego.
4.    Zwołując Walne Zgromadzenie należy podać jego termin, miejsce i porządek obrad.
5.    Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków uprawnionych do głosowania.
6.    Głosowania w sprawach personalnych wymagają bezwzględnej większości głosów.

 

§ 22.

1.    W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący Zarządu i czterej Członkowie Zarządu.
2.    Przewodniczącego  i  Członków Zarządu wybiera,  w  tajnym  głosowaniu,   Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, z możliwością ponownego wyboru tych samych osób na nową kadencję. W razie potrzeby, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego członka Zarządu, na czas do końca trwającej kadencji.

 

§23.

Zadania Zarządu:
1.    troska o realizację zapisów statutowych przez Stowarzyszenie oraz poszczególnych jego członków,
2.    czuwanie nad rozwojem Stowarzyszenia i Ruchu,
3.    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz wykreślanie tych, którzy utracili członkostwo,
4.    współpraca   z   Ojcem   Duchownym   Stowarzyszenia   (zwanym    dalej    Ojcem Duchownym),
5.    przedstawianie księżom proboszczom kandydatów na kapelanów parafialnych grup Ruchu,
6.    troska, we współpracy z Ojcem Duchownym, o organizowanie spotkań kapelanów i animatorów Ruchu,
7.    zarządzanie sprawami organizacyjnymi i finansowymi Stowarzyszenia,
8.    reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz kościelnych i świeckich,
9.    udzielanie pełnomocnictw do reprezentacji i współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami,
10.   wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

§24.

1.    Zarząd   ponosi   odpowiedzialność   przed   Walnym   Zgromadzeniem   za   należyte wypełnianie swych zadań.
2.    Spotkania   Zarządu   odbywają   się   przynajmniej   raz   na   kwartał;   zwołuje   je Przewodniczący.
3.    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech jego członków; uchwały muszą być zaprotokołowane.
4.    Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają: Przewodniczący wraz z jednym z Członków Zarządu.

§25.

Zadania Komisji Rewizyjnej:
1.    kontrola pracy Zarządu,
2.    przygotowanie, dla potrzeb Walnego Zgromadzenia, opinii na temat sprawozdań Zarządu z pracy rocznej.

§26.

1.    W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i dwaj Członkowie.
2.    Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej wybiera, w tajnym głosowaniu,
Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3.    Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, z możliwością ponownego wyboru tych
samych osób na nową kadencję. W razie potrzeby, Walne Zgromadzenie dokonuje
wyboru uzupełniającego członka Komisji, na czas do końca trwającej kadencji.
4.    Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej potrzeba co najmniej dwóch głosów jej
członków.

VI. Osoby odpowiedzialne za formację w Stowarzyszeniu
§ 27.

1.    Formacja w Stowarzyszeniu dokonuje się pod kierunkiem zaproszonych przez Zarząd Stowarzyszenia księży (zwanych kapelanami), posiadających stosownie do wymagań prawa kanonicznego, zgodę swoich przełożonych.
2.    Spośród księży, o których mowa w ust. l, Zarząd Stowarzyszenia wybiera kandydata na Ojca Duchownego i występuje o zatwierdzenie do Arcybiskupa Warszawskiego.
3.    Formację prowadzą duchowni, zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, posiadające zgodę swoich przełożonych oraz świeccy.
4.    Posługą duszpasterską mogą służyć także inni kapłani, posiadający zgodę swoich
przełożonych i aprobatę Arcybiskupa Warszawskiego.
5.    Ojciec Duchowny pełni rolę lidera osób prowadzących formację w Rodzinie Rodzin.

 

VIL Asystent Kościelny
§ 28.

1.    Arcybiskup Warszawski, przez swobodne nadanie (kan. 157 KPK), mianuje Asystenta
Kościelnego, którym jest kapłan sprawujący w Jego imieniu nadzór nad działalnością i formacją Rodziny Rodzin.
2.    Zarząd  Stowarzyszenia zawiadamia Asystenta Kościelnego o terminach i miejscu
posiedzeń ciał statutowych oraz spotkań animatorów i kapelanów, a na jego prośbę
udostępnia mu także dokumentację Stowarzyszenia.
3.    Zarząd, do końca września każdego roku, przedstawia Arcybiskupowi Warszawskiemu,
za pośrednictwem Asystenta Kościelnego, sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za
rok ubiegły.

 

VIII. Majątek Rodziny Rodzin
§ 29.

1.    Stowarzyszenie   prowadzi   gospodarkę   finansową   zgodnie   z   obowiązującymi
przepisami.
2.    Na  majątek  Stowarzyszenia  mogą  składać  się  dobra  materialne:   ruchomości  i
nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz środki finansowe.
3.    Majątek Rodziny Rodzin pochodzi ze składek członkowskich oraz z ofiar, dotacji, darowizn i spadków.
4.    Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany jedynie na realizację celu i zadań statutowych Stowarzyszenia.
5.    Za właściwe wykorzystanie majątku odpowiada Zarząd, który powierza szczególną pieczę nad środkami finansowymi upoważnionej przez siebie osobie – Skarbnikowi.
6.    Stowarzyszenie przedkłada corocznie Arcybiskupowi Warszawskiemu sprawozdanie finansowe,   wraz   z   informacją   o   przyjęciu  przez   Walne   Zgromadzenie   rocznego sprawozdania Zarządu.

 

IX. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 30.

Zmiany w Statucie, na propozycję Zarządu, uchwala, bezwzględną większością głosów, Walne Zgromadzenie, a zatwierdza Arcybiskup Warszawski.

§ 31.

1.    Stowarzyszenie może się rozwiązać na wniosek Zarządu przegłosowany przez Walne
Zgromadzenie większością 4/5 głosów osób uprawnionych do głosowania.
2.    Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna rozstrzygać o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 32.

1.    Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia powołuje Arcybiskup Metropolita Warszawski.
2.    Kadencja tego Zarządu wygasa najpóźniej po upływie 12 miesięcy od daty uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości cywilno-prawnej.
Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.

† Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita  Warszawski
Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii