ODSZEDŁ DO PANA 25 kwietnia 2008 roku – profesor Romuald Kukołowicz – doradca Prymasa

ODSZEDŁ DO PANA

Zmarł profesor Romuald Kukołowicz
1921-2008

Dnia 25 kwietnia 2008 roku odszedł do Pana profesor Romuald Kukołowicz, syn ziemi Wileńskiej, Ŝołnierz Związku Wolnych Polaków i Armii Krajowej, wieloletni doradca Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawach społecznych i ekonomicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przez ostatnie kilka miesięcy jego Ŝycia zanosiłem mu w niedzielę Komunie Świętą. Chciałbym dać tu świadectwo wielkiej wiary i wielkiej ufności jaką pokładał w BoŜym miłosierdziu w chwilach choroby i cierpienia. Do końcowych miesięcy Ŝycia nie przestawał teŜ myśleć i troszczyć się o Polskę. Warto zwrócić uwagę na dwie jego ksiąŜki pochodzące z ostatnich lat pracy. Pierwsza to wywiad rzeka udzielony głośnemu ostatnio publicyście Piotrowi Bączkowi, „W Cieniu Prymasa Tysiąclecia”. Bo teŜ nie autor wspomnień jest jej głównym bohaterem lecz Kardynał Stefan Wyszyński i jego heroiczna, samotna walka o niezaleŜność Kościoła i duszę Narodu Polskiego. Druga książka „Europa – Wspólnota Europejska” została napisana pod wpływem wypowiedzi Jana Pawła II, przedstawia panoramę dziejów Europy na tle historii chrześcijaństwa. Szkoda Ŝe te ciekawe pozycje nie są szerzej dostępne i lepiej znane, nawet wśród nas. W czasie „Solidarności” był jednym z tych jej działaczy którzy etosu tego naszego wielkiego zrywu niepodległościowego nie zamienili pod blatem okrągłego stołu na przywileje dla siebie i swojego środowiska.

Profesor Romuald Kukołowicz, Wilnianin, bratanek siostry Rajmundy, Nazaretanki beatyfikowanej przez Jana Pawła II w 2000 roku był dla mnie jak postać wychodząca z kart sienkiewiczowskiej trylogii, w jego obecności odnosiłem wraŜenie jakbym słyszał szum skrzydeł husarskiej chorągwi ziemi Wileńskiej.
Panie Profesorze niech Święty Michał Archanioł dołączy cię do przedniej straŜy swojego orszaku

Wojciech Bobrowski