ODSZEDŁ DO PANA 9 maja 2008 – Ojciec Profesor Mieczysław Albert Maria Krąpiec

ODSZEDŁ DO PANA

\9 maja odszedł do Pana śp. Ojciec Profesor Mieczysław Albert Maria Krąpiec OP

Najwybitniejszy intelektualista, największy myśliciel polski drugiej połowy XX i początku XXI wieku, wierny Kościołowi kapłan, ucieleśnienie polskości, człowiek niezmiernej kultury duchowej, uwielbiany przez studentów były długoletni rektor KUL, twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii nie Ŝyje. Świętej pamięci Ojciec Profesor Mieczysław Albert Maria Krąpiec miał 87 lat. Pan powołał go do siebie nagle, gdy przy biurku pracował nad rozdziałem „Nadejście Mesjasza” z kolejnego hasła „Chrześcijaństwo” w Powszechnej Encyklopedii Filozofii. W pamięci księŜy biskupów, profesorów, studentów pozostanie jako wielki dar dla Kościoła i Ojczyzny na czasy walki o cywilizację chrześcijańską poprzez wierność prawdzie o człowieku i Chrystusie.

Odszedł człowiek, który był bardzo waŜną cząstką historii Kościoła w Polsce na przestrzeni ostatniego ponad półwiecza. – Od samego początku swojego Ŝycia i działalności odznaczał się nieprzeciętnością. Z czasem, i nie będzie to zbyt mocne słowo, jego działalność zaczęła przybierać wymiary geniuszu. Jego śmierć jest ogromną stratą dla Kościoła, dla Narodu Polskiego. To był wielki Polak! Rzeczywiście realizował hasło, które jest w herbie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Deo et Patria” – Bogu i Ojczyźnie. SłuŜył całe swoje Ŝycie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

To przecieŜ twórca słynnej Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, którą stworzył wraz z Karolem Wojtyłą, późniejszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, wraz z ks. prof. Stanisławem Kamińskim, z ks. prof. Marianem Kurdziałkiem, z s. Zofią Zdybicką, z prof. Jerzym Kalinowskim, z prof. Stefanem SwieŜawskim. Oni byli twórcami polskiej Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, gdzie uprawiali myśl tomistyczną, ale w myśl współczesnej filozofii, współczesnych dokonań nauk przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych. Śmierć o. Alberta Krąpca to wielka strata dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale takŜe dla polskiej filozofii, dla polskiej nauki.

Pozostawił olbrzymi dorobek naukowy, z jego inicjatywy została opracowana, bo juŜ się kończy jej wydawanie, Powszechna Encyklopedia Filozofii. To jest dzieło, które na dziesiątki lat, a moŜe i na dłuŜej, zostanie w skarbcu naszej kultury narodowej.

/opr. na podstawie wypowiedzi bp.Wielgusa i ks. kard.Nagy dla Naszego Dziennika 10,11.05/