Pragnienie Boga (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Katechizm Kościoła Katolickiego

27  Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został  on  stworzony  przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajduje prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. .
28  W ciągu historii, aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób wyrażali swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne /modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd./. Mimo niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, te formy wyrazu są powszechne, że człowiek może być nazwany istotą religijną.
29 Człowiek może jednak zapomnieć o tej „wewnętrznej  i  życiodajnej łączności z Bogiem”, może jej nie dostrzegać, a nawet wprost ją odrzucać. Źródła takich postaw mogą być bardzo zróżnicowane: bunt przeciw obecności zła w świecie, niewiedza lub obojętność religijna, troski doczesne i bogactwa, zły przykład wierzących, prądy  umysłowe wrogie religii, a wreszcie skłonność człowieka grzesznego do ukrywania się ze strachu przed Bogiem i do ucieczki przed Jego wezwaniem.

.

JT (ZP) m. in. na podst. Katechizmu Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994

.

O Katechizmie Kościoła Katolickiego w -> WIKIPEDII [dostęp 2017-04-25]

.

Katechizm Kościoła Katolickiego, pełny tekst -> http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-1-1.htm [dostęp 2017-04-25]