sport oznaczone posty

KSIĄŻKA – ‚Ewangelia dla sportowca i kibica’

KSIĄŻKA

Czytaj dalej

Świadectwa – Mariusz Wlazły – Słowa o Bogu

Ma­riusz Wla­zły, czyli naj­bar­dziej war­to­ścio­wy gracz za­koń­czo­nych w nie­dzie­lę mi­strzostw świa­ta w siat­ków­ce, nie wsty­dzi się otwar­cie mówić o swo­jej wie­rze. Dał temu wyraz kilka lat temu, jako jeden z bo­ha­te­rów książ­ki „Ewan­ge­lia dla spor­tow­ca i ki­bi­ca”. Teraz jego wy­po­wie­dzi – bę­dą­ce świa­dec­twem wiary – zdo­by­wa­ją sieć.

Oświadczenie Mariusza Wlazłego
Mariusz Wlazły Foto: skra.pl

Czytaj dalej